ازحضرت امير المؤ منين ((عليه السلام )) منقول است كه سه چيز است كه حافظه را زياد ميكند: مسواك كردن وروزه داشتند و قرآن خواندن
حلیه المتقین دربیان بعضى از آداب متفرقه و فواید نافعه