مـحـمـد بـن مـسلم گويد: حضرت باقر (ع ) فرمود: با هر كه آميزش دارى اگر توانى دست عطايت را بسر آنها كشى و بآنها خيرى برسانى بكن .
اصول کافی جلد 4 باب خوش سلوکی با مردم روایت 1
***************************
ابـى الربـيـع شـامـى گـويـد: وارد شدم بر حضرت صادق (ع ) ديدم كه اطاق پر از جـمـعـيـت اسـت از خـراسـانـى و شامى و ساير بلاد و من جائى كه بنشينم نيافتم ، حضرت صـادق (ع ) تـكـيـه كـرده بـود پـس روى دو پـا نـشـسـت و فـرمـود: اى شـيـعـه آل محمد آگاه باشيد كه از ما نيست آنكس كه هنگام خشم نتواند خوددارى كند، و (از ما نيست ) كـسيكه با هم نشين خود خوش رفتارى نكند، و با هم خوى خود خوش خلقى نكند، و با رفيق خـود رفـاقـت نـكـنـد، و بـا هـمـسايه خود خوش ‍ همسايگى نكند، و با هم خوراك خود مراعات خـوراك نـكـنـد، اى شـيـعـه آل مـحـمـد تـا بـتـوانـيـد از خـدا بـپـرهـيـزيـد و لا حول و لا قوة الا بالله
اصول کافی جلد 4 باب خوش سلوکی با مردم روایت 2
***************************

حـضـرت صـادق (ع ) در تـفـسـيـر گـفـتـار خـداى عـزوجـل (كه درباره يوسف عليه السلام فرمايد:) (((ما ترا از نيكوكاران دانيم ))) (سوره يـوسـف آيـه 36) فـرمـود: براى واردين جا باز مى كرد، و به نيازمندان وام مى داد، و به ناتوانان كمك مى كرد.
اصول کافی جلد 4 باب خوش سلوکی با مردم روایت 3
***************************
و نـيـز فـرمـود عـليـه السـلام : كـه امـام بـاقـر (ع ) مـى فرمود: ياران خود را بزرگ شـمـاريـد و احـتـرامـشـان كنيد و برخى از شما بر برخى ديگر هجوم نبريد، و بهم زيان نـزنـيد و بر هم حسد نورزيد و از بخل بپرهيزيد تا از بندگان با اخلاص (و شايسته ) خدا باشيد.
اصول کافی جلد 4 باب خوش سلوکی با مردم روایت 4
***************************
بـرخـى از راويـان از يـكـى دو امـام بـاقـر و صـادق عـليـهما السلام حديث كرده اند كه فرمود: ترش روئى بمردم دشمنى ببار آرد.
اصول کافی جلد 4 باب خوش سلوکی با مردم روایت5
***************************