پاسخ آن حضرت بسؤالات پادشاه روم‏

(هنگامی كه نزد او و يزيد بن معاويه فرستاد در ضمن خبر مفصلی است كه اندازه حاجتش بر گرفتيم) از آن حضرت در باره كهكشان پرسيد و از هفت چيز كه خدا آنها را آفريده و در رحم مادر نبودند.

امام حسين از اين سؤال خنديد، و باو عرض كرد برای چه خنديدی ؟ فرمود: برای اينكه تو از چيزهائی پرسيدی كه نظر بنهايت علم چون خاشاكی باشند در پهنای دريا.

كهكشان كمان خدا است و آن هفت چيز كه در رحم آفريده نشدند نخست آدم (ع) است و سپس حوا، و آن كلاغ، و كبش ابراهيم، و ناقة خدا (كه معجزه صالح بود)، و عصای موسی ، و پرنده‏ای كه عيسی ساخت و جانش داد.

سپس در باره روزی بنده‏های خدا پرسش كرد و پاسخ داد كه روزی بنده‏ها در آسمان چهارم است و خدا آن را كم يا بيش از آنجا فرود می ‏آورد.

سپس پرسيد كه ارواح مؤمنان در كجا گرد آوری ميشوند؟ فرمود: زير صخره بيت المقدس در شب جمعه و آن عرش نزديك خدا است كه از آن زمين پهناور شده و بر آن در نور ديده شود و از آن آسمان بر پا شده، و اما ارواح كفار در اين دنيا گردآوری شوند در حضرموت كه پشت شهر يمن است سپس خدا آتشی از مغرب و آتشی از مشرق برانگيزد كه ميان آنها دو باد است و همه مردم بسوی اين صخره محشور شوند در همان بيت المقدس و در سمت راست آن صخره باز داشت شوند و بهشت برای پرهيزكاران خودنمائی كند، و دوزخ در سمت چپ آن صخره است در عمق آن زمين و فلق و سجين در آنست و همه مردم از نزد صخره پراكنده شوند، و هر كس را بهشت بايد از نزد صخره در آن در آيد و هر كه را دوزخ سزد از نزد صخره بدان رود.