مردى نزد امام حسین (ع) آمد و از او خواهشى كرد در پاسخ او فرمود:به درستی سؤال خوب نيست مگر براى پرداخت غرامت سنگين، يا بينوائى خاك‏نشين، يا تعهد مالى مهم. آن مرد گفت من جز براى يكى از اينها نيامدم و دستور داد صد اشرفى به او دادند.