امير المؤمنين (ع) فرمود:
همه خوبي ها در سه خصلت جمع است نظر و خاموشى و سخن
هر نظرى كه عبرت خيز نباشد سهو است
هر خاموشى كه انديشه در آن نيست غفلت است
هر سخنى كه در ذكر خدا نيست لغو است
خوشا بكسى كه نظرش ‍ عبرت و خاموشيش فكرت و سخنش ذكر است بر خطاى خود ميگيريد و مردم از شرش آسوده اند.