رسول خدا(ص) فرمود: كسيكه در راهی رود كه در آن دانشی جويد خدا او را به راهی سوی بهشت برد، همانا، فرشتگان با خرسندی بالهای خويش به راه دانشجو فرو نهند و اهل زمين و آسمان تا برسد به ماهيان دريا برای دانشجو آمرزش طلبند و برتری عالم بر عابد مانند برتری ماه شب چهارده است بر ستارگان ديگر و علما وارث پيامبرانند زيرا پيامبران پول طلا و نقره به جای نگذارند بلكه دانش بجای گذارند، هر كه از دانش ايشان برگيرد بهره فراوانی گرفته است.
*********************
امام باقر عليه السلام فرمود: آنكه از شما شيعيان به ديگری علم آموزد مزد او به مقدار مزد دانشجو است با قدری بيشتر پس از دانشمندان دانش آموزيد و آنرا به برادران دينی خود بياموزيد چنانچه دانشمندان به شما آموخته ‏اند.
*********************
ابو بصير گويد شنيدم كه امام صادق عليه السلام می ‏فرمود: كسی كه به ديگری چيزی آموزد برای اوست مثل پاداش كسی كه به آن عمل كند. عرض كردم: اگر باز به ديگری آموزد همين پاداش برای او هست؟ فرمود: اگر به همه مردم بياموزد همان ثواب درباره او جاری است، گفتم: اگر چه معلم بميرد فرمود: اگر چه بميرد.
*********************
حضرت باقر عليه السلام فرمود: هركه به مردم دری از هدايت آموزد مثل پاداش ايشان دارد بدون اينكه از پاداش آنها چيزی كم شود و كسی كه به مردم دری از گمراهی آموزد مثل گناه ايشان دارد بدون اينكه از گناه آنها چيزی كم شود.
*********************
امام چهارم عليه الس لام فرمود: اگر مردم بدانند در طلب علم چه فايده ‏ايست آن را می ‏طلبند اگر چه با ريختن خون دل و فرو رفتن در گردابها باشد. خداوند تبارك و تعالی به دانيال وحی فرمود كه: منفورترين بندگان من نزد من نادانی است كه حق علما را سبک شمرد و پيروی ايشان نكند و محبوبترين بندگانم پرهيزكاری است كه طالب ثواب بزرگ و ملازم علماء و پيرو خويشتن‏ داران و پذيرنده حكما باشد.
*********************
حفص گويد امام صادق عليه السلام به من فرمود: هر كه برای خدا علم را بياموزد و بدان عمل كند و بديگران بياموزد در مقامهای بلند آسمانها عظيمش خوانند و گويند: آموخت برای خدا، عمل كرد برای خدا، تعليم داد برای خدا.
اصول کافی جلد 1 باب ثواب دانشمند و دانشجو روایات 1تا 6