امير مؤمنان عليه السلام می ‏فرمود: پس از رسول خدا (ص) مردم به سه جانب روی آورند: 1- به عالمی كه رهبری خدايی داشت و خدا او را به آنچه می ‏دانست از علم ديگران بی ‏نياز ساخته بود (قطعا اين عالم خود آن حضرت بود و آن مردم سلمان و مقداد و ابوذر و امثال آنها) 2- به نادانی كه مدعی علم بود و علم نداشت، به آنچه در دست داشت مغرور بود، دنيا او را فريفته بود و او ديگران را. 3- به دانش آموزی كه دانش خود را از عالمی كه در راه هدايت خدا و نجات گام برداشته پس آنكه ادعا كرد هلاكت شد و آنكه دروغ بست نا اميد گشت.
**********************
امام صادق عليه السلام فرمود: مردم سه دسته ‏اند دانشمند و دانشجو و خاشاك روی آب (كه هر لحظه آبش به جانبی برد مانند مردمی كه چون تعمق دينی ندارند هر روز به كيشی گروند و دنبال صدايی برآيند).

********************
و آن حضرت به أبی حمزه فرمود: يا دانشمند باش و دانشجو و يا دوستدار دانشمندان و چهارمی (يعنی دشمن اهل علم) مباش كه بسبب دشمنی آنها هلاك شوی .
********************
و فرمود: مردم به سه دسته شوند: دانشمند و دانشجو و خاشاك روی آب، ما دانشمندانيم و شيعيان ما دانشجويان و مردم ديگر خاشاك روی آب.
*****************
اصول کافی جلد 1 باب انواع مردم روایات 1تا 4