براى هر چيزى شرافتى است و راستى شرافت مجالس اينست كه رو بقبله باشد، هر كه خواهد از همه مردم عزيزتر باشد بايد از خدا بپرهيزد، هر كه خواهد نيرومندترين مردم باشد بايد بر خدا توكل كند و هر كه خواهد از همه توانگرتر باشد بايد بدان چه نزد خداست اعتمادش بيشتر باشد از آنچه خود دارد.

سپس فرمود آيا شما را ببدترين مردم آگاه نكنم؟ گفتند چرا يا رسول الله فرمود: آنكه تنها جاى كند، و از واردان خود دريغ كند، و بنده خود را تازيانه زند، آيا ببدتر از اين شما را آگاه نكنم؟ گفتند چرا يارسول الله، فرمود كسى كه از لغزش نگذرد و عذر نپذيرد، باز هم فرمود آيا شما را ببدتر از اين هم آگاه نكنم؟ گفتند چرا يا رسول الله فرمود: آنكه اميد بخيرش نيست و از شرش ايمنى نيست، سپس فرمود شما را ببدتر از اين هم خبر ندهم؟ گفتند: چرا يا رسوللله؟ فرمود آنكه مردم را دشمن دارد و مردمش دشمن دارند.

عيسى (ع) در ميان بنى اسرائيل به سخنرانى ايستاد و فرمود: اى بنى اسرائيل نزد نادان سخن حكيمانه نگوئيد تا بدان ستم كرده باشيد، و آن را از اهلش دريغ نداريد تا ب‏ه آنان ستم كرده باشيد و با ظالم همانند نشويد تا فضل شما بيهوده گردد، اى بنى اسرائيل كارها بر سه گونه باشند: كارى كه روشن است درستى آن دنبالش برويد. و كارى كه روشن است كه ناحق و گمراهى است از آن كناره كنيد. و كارى كه مورد اختلاف است، آن را بخدا برگردانيد. آيا مردم شما را نشانه‏ هائيست به نشانه‏ هاى خود رجوع كنيد، راستى شما را پايانيست به پايان خود برسيد.

راستى مؤمن ميان دو هراس است عمرى كه گذشته و نميداند خدا با او چه ميكند؟ و عمرى كه مانده و نميداند خدا برايش چه مقدر كرده است، بايد بنده خدا از خود براى خودش توشه برگيرد و از دنيايش براى آخرت ذخيره كند، از جوانى پيش از پير شدن و از زندگى پيش از مردن استفاده كند. سوگند بدان كه جانم بدست او است پس از مرگ جاى گله‏ گزارى نيست و پس از دنيا خانه‏ اى نيست جز بهشت يا دوزخ.