رسول خدا (ص) فرمود: در زندگى جز براى دو نفر خيرى نيست: عالمى كه فرمانش برند. و شنونده نگهدار (آنكه چون مطلبى از دين شنيد حفظ كند و عمل نمايد).
اصول کافی جلد 1 باب توصيف و فضيلت علم و فضل دانشمندان‏ روایت 7
**************************
امام باقر عليه السلام فرمود: عالمى كه از علمش بهره برد (يا بهره برند) بهتر از هفتاد هزار عابد است.
اصول کافی جلد 1 باب توصيف و فضيلت علم و فضل دانشمندان‏ روایت 8
**************************

معاويه بن عمار گويد: به امام صادق عليه السلام عرض كردم: مردى است كه از شما روايت بسيار نقل كند و ميان مردم انتشار دهد و آن را در دل مردم و دل شيعيانتان استوار كند و شايد عابدى از شيعيان شما باشد كه در روايت چون او نباشد كداميك بهترند؟ فرمود: آنكه احاديث ما را روايت كند و دلهاى شيعيانمان را استوار سازد از هزارعابد بهتر است.
اصول کافی جلد 1 باب توصيف و فضيلت علم و فضل دانشمندان‏ روایت 9
**************************