امام صادق (ع) فرمود: چون خدا خير بنده‏اى خواهد او را در دين دانشمند كند.

اصول کافی جلد 1 باب توصيف و فضيلت علم و فضل دانشمندان‏ روایت3
*****************************************

امام باقر عليه السلام فرمود: كمال انسان و نهايت كمالش دانشمند شدن در دين و صبر در بلا و اقتصاد در زندگى است
اصول کافی جلد 1 باب توصيف و فضيلت علم و فضل دانشمندان‏ روایت4
*****************************************
امام صادق عليه السلام فرمود: دانشمندان امينند و پرهيزگاران دژها و جانشينان سروران و روايت ديگر دانشمندان برجهاى نورافكن و پرهيزگاران دژها و جانشينان سرورانند.
اصول کافی جلد 1 باب توصيف و فضيلت علم و فضل دانشمندان‏ روایت5
*****************************************

حضرت صادق عليه السلام به بشير فرمود: هر يك از اصحاب ما كه فهم دين ندارد خيرى ندارد، اى بشير هر مردى از ايشان كه از نظر فهم دين بی نياز نباشد به ديگران نياز پيدا می كند و چون به آنها نيازمند شد او را در گمراهى خويش وارد كنند و او نفهمد.
اصول کافی جلد 1 باب توصيف و فضيلت علم و فضل دانشمندان‏ روایت6
*****************************************