حسين بن زيد گويد:
از امام محمد باقر عليه السلام شنيدم كه فرمود:
مردى از فرزندان موسى امام موسى كاظم عليه السلام ظهور مى كند، كه همنام امير المومنين عليه السلام است . و در زمين طوس كه شهرى از شهرهاى خراسان است مدفون مى شود.
او با زهر كين كشته مى شود و غريبانه در آنجا مدفون مى گردد.
پس كسى كه او را، با معرفت به حقش زيارت كند، خداى عزوجل به او پاداش كسى را عطا مى كند كه در حال شدت و تنگدستى قبل از فتح مكه در راه پيروزى اسلام و پيامبرش انفاق كرده و جنگيده باشد