اسحاق بن عمار گويد به حضرت صادق عليه السلام عرض كردم: نزد مردی می ‏روم و بعضی از سخنم را می ‏گويم او تمام مقصود مرا می ‏فهمد و مردی ديگر نزد او می ‏روم و تمام سخنم را به او می ‏گويم او طبق گفته من جواب می ‏دهد و مردی ديگر نزد او می ‏روم و سخنم را می ‏گويم او ( چون مقصود مرا نمی ‏فهمد) می ‏گويد دوباره بگو. فرمود: ای اسحاق می ‏دانی چرا چنين است؟ گفتم: نه، فرمود: آنكه تمام سخن ترا از بعضی گفتارت می ‏فهمد، كسی است كه نطفه‏اش با عقلش خمير شده است و آنكه پس از اتمام سخنت جواب تو را می ‏گويد كسی است كه عقلش در شكم مادر به او آميخته است و آنكه چون سخنش گوئی گويد: دوباره بگو كسی است كه پس از بزرگ شدن عقلش به او آميخته شده او است كه می ‏گويد دوباره بگو.
*************************
امام صادق عليه السلام از پيغمبر اكرم (ص) فرمود: چون مردى را پرنماز و روزه ديديد به او ننازيد تا بنگريد عقلش چگونه است.