يحى معاذ بارها مى گفت : اى عالمان ! كاخ ‌هاى شما قيصرى است و خانه هايتان خسروى و مركب هايتان قارونى و ظرف هايتان فرعونى و خويهايتان نمرودى و سفرهايتان جاهلى و مذهبهايتان پادشاهى . پس راه و روش محمدى كو؟
مؤلف به مناسبت ، گفته سنايى را ياد مى كند:
دين فروشى كنى ، كه تا سازى
بارگى نقره خنك و زرين زرگند
گويى از بهر حرمت علمست
اينهمه طمطراق و خنگ و سمند
علم ازين ترهات مستغنى ست
تو برو در بروت خويش بخند
کشکول شیخ بهایی