سركشى آفت شجاعت است، تفاخر آفت شرافت است، منت آفت سماحت (بخشش- جوانمردی) است، خود پسندى آفت جمال است، دروغ آفت سخن است فراموشى آفت دانش است، سفاهت آفت بردبارى است، اسراف آفت بخشش است، هوس آفت دين است.
******************************
وقتى شما را دعوت كردند بپذيريد.
******************************
نيك كردار باش و از كار بد بپرهيز ببين ميل دارى ديگران در باره تو چه بگويند همان طور رفتار كن و از آنچه نمي خواهى در باره تو بگويند بركنار باش.
******************************
آفت دين سه چيز است: داناى بد كار و پيشواى ستم كار و مجتهد نادان.
******************************
آفت دانش فراموشي است و دانشى كه بنا اهل سپارى تلف مى شود.
******************************
مانند بندگان غذا ميخورم و مانند آنها بر زمين مى نشينم.
******************************
با زنان در باره دخترانشان شور كنيد.
******************************
نشان منافق سه چيز است، سخن بدروغ گويد، از وعده تخلف كند و در امانت خيانت نمايد.
******************************
خداوند از گناه قاتل مؤمن نميگذرد و توبه او را نمى پذيرد.
******************************
خداوند عمل بدعتگذار را نمى پذيرد تا از بدعت خويش دست بردارد.
******************************
اگر ميخواهيد پيش خداوند منزلتى بلند يابيد خشونت را به بردبارى و محروميت را به عطا تلافى كنيد.