امام صادق فرمود:
شهرت بعبادت مايه بدگمانيست پدرم از پدرش از جدش بمن باز گفت كه رسول خدا (ص) فرمود عابدترين مردم كسى است كه همان واجبات را بجا آورد
سخى ترين مردم كسى است كه زكاة مالش را بدهد
زاهدترين مردم كسى است كه از حرام بركنار شود
با تقواترين مردم كسى است كه در سود و زيان خود حق گويد
عاقلترين مردم آنكه بپسندد براى مردم آنچه براى خود پسندد و بد دارد براى مردم آنچه براى خود بد دارد
زيركتر مردم آنكه بيشتر ياد مرگ باشد
رشك آورتر مردم آنكه زير خاك است و از كيفر آسوده و اميد ثواب دارد،
غافلتر مردم آنكه از ديگرگونى جهان پند بپذيرد
معتبرترين مردم آنكه بدنيا اعتبارى ننهد،
داناترين مردم آنكه دانش مردم را با دانش خود جمع كند
شجاع ترين مردم آنكه بر هواى خود غالب آيد
پربهاترين مردم دانشمندتر آنها و كم بهاتر مردم كم دانش تر آنها
كم لذت تر مردم حسود است و كم راحت تر مردم بخيل
بخيلتر مردم آنكه بخل ورزد بدان چه خدا بر او واجب كرده
سزاوارتر مردم بحق داناتر مردم است بدان
كم حرمت ترين مردم فاسق است
كم وفا ترين مردم ملوكند
كم دوستترين مردم ملك است
درويش ترين كس طمعكار،
توانگرترین مردم كسى كه اسير آز نيست
برترين مردم در ايمان خوش خلق ترين آنها است گرامي ترين كس با تقواتر مردم است
با قدرترين آنان كسى كه پيرامون كار بى معنى نگردد
پارساترين مردم كسى كه مباحثه را وانهد گرچه حق با او باشد
نامردتر مردم دروغگو است و بدبخت تر مردم ملوكند و دشمن تر مردم متكبر است
مجاهدتر كس آنكه گناهان را ترك كند
فرزانه تر مردم آنكه از جهال بگريزد
سعادتمندتر كس آنكه با مردم گرامى بياميزد
خردمندتر مردم كسى كه بيشتر مدارا كند و سزاوارتر مردم بتهمت آنكه همنشين متهم باشد
سركش تر مردم آنكه جز قاتل خود را بكشد و جز ضارب خود را بزند (يعنى انتقام از جز شخص جانى بگيرد)
سزاوارتر مردم بگذشت آنكه تواناتر است بر كيفر، سزاوارتر مردم بگناه نابخرد بدگو است
خوارتر مردم آنكه بمردم اهانت كند و با حزم تر مردم آنكه خشم خود بيشتر فرو خورد
صالحتر مردم خيرانديشتر آنهاست نسبت بمردم بهتر مردم آنكه بمردم سود رساند.