منهال بن عمرو گويد:
از ابى القاسم محمّد حنفيّه – رضى اللّه عنه – شنيدم كه مى گفت : تو از زندگى خود جز لذّتى كه تو را به مرگ و خواب هميشگى نزديك سازد بهره اى نمى برى . كدام لقمه اى است كه گلوگير نباشد؟! و كدامين جرعه اى است كه راه گلو را نفشارد؟! به عاقبت كار خويش نيك بينديش ، گويا كه دوستى از دست رفته و خيال و اوهامى پراكنده در نظر دوستانت شده اى . اهل دنيا مسافرانى هستند كه بنده بار و بنه خود را در غير دنيا خواهند گشود (و مقصد و منزل اصلى آنها غير دنيا است ).
***************************
و نيز از محمّد حنفيّه – رحمه اللّه – روايت كرده كه گفت :
رسول خدا (ص) فرموده است : آن كس كه به خردسال ما مهربانى نكند، و سالخوردگان ما را محترم نشمارد، و حقّ ما را نشناسد از ما نيست .