اى على در تورات است كه چهار تا در كنار چهارند: هر كه بدنيا آزمند شود بر خداوند خشمناك گردد؛ هر كه از مصيبت وارده بنالد از خدايش ناليده است، هر كه نزد توانگرى رود براى او زبونى كند دو سوم دينش بر باد رفته است و هر كس از اين امت بدوزخ رود كسى باشد كه آيات خدا را بمسخره و بازيچه گرفته
*******************************
چهار در كنارشان چهار است هر كه پادشاه شد خود رأى شود، هر كه مشورت نكند پشيمان گردد، بدستى كه بدهى بهمان بستانى، نيازمندى مرگ اكبر است، باو عرض شد نيازمندى بزر و سيم؟ فرمود نيازمندى از دين.
*******************************

اى على چهارند كه بيهوده‏ اند: خوردن سر سيرى، چراغ برابر ماه، كشت در شوره‏زار، احسان بنااهل.
*******************************
اى على چهارند كه زودتر كيفر گيرند: مرديكه باو خوبى كنى و بعوض خوبى تو بدى كند. مرديكه باو ستم نكنى و او بتو ستم كند، مرديكه با او پيمان بستى، و نيت تو وفا با او است و نيت او بيوفائى است، و مرديكه با او صله رحم كنى و او قطع رحم كند.
*******************************
اى على چهارند كه در هر كه باشند اسلامش كامل است: راستى، شكرگزارى، شرم، و خوش رفتارى. اى على كم حاجت خواستن از مردم همان بی نيازى موجود است، و پر حاجت خواستن از مردم خوارى و همان فقر موجود است.
تحف العقول