اى على: سه تا از مكارم اخلاق است: پيوند كن باكسى كه از تو بريده، بدهى ب‏آن كه از تو دريغ كرده، و بگذرى از آنكه بتو ستم كرده.
***************************
اى على: سه چيز نجات بخشنده تو است: زبانت را نگهدارى، و بر گناهت بزارى، و در خانه‏ ات بيارامى.
***************************
اى على: سرور هر كردارى سه‏ اند: از طرف خود بمردم حق بدهى، براى خدا با برادرت برابر شوى، و خدا را در هر حال بياد دارى.
***************************
اى على: سه چيز از آرايش خدايند: مردی كه براى خدا از برادر مؤمنش ديدن كند كه زائر خدا است، و بر خدا است زائر خود را گرامى دارد، و هر چه خواهد باو دهد. مرديكه نماز بخواند و در تعقيب بماند تا نماز ديگر او مهمان خدا است و بر خدا است كه مهمانش را گرامى دارد. آنكه بحج يا عمره رود كه وارد، بر خدا است و خدا را بايد كه وارد خود را گرامى دارد.
***************************
اى على: سه تا باشند كه مزد دنيا و آخرت دارند: حج ندارى را ببرد، صدقه بلا را بگرداند، و صله رحم عمر را بيفزايد. اى على سه چيز در هر كه نباشد هيچ كارش راست نيايد: پارسائى كه از نافرمانى خدا عز و جلش در كشد. دانشى كه از نادانى بيخردیش برهاند. و خردی كه بدان با مردم سازگارى كند.
***************************
اى على سه كس در روز رستاخيز زير سايه عرشند: مردی كه براى برادرش بخواهد آنچه را براى خود خواهد، و مردی كه بكارى رسد و در آن گامى پيش و پس ننهد تا بداند كه آن كار پسند يا ناپسند خدا است، و مردی كه از برادر خود عيبى نگيرد تا آن را در خود درمان كند، زيرا هر عيب خود را را درمان كند عيب ديگرش فاش شود، و مرد را بس است كه همان بخود پردازد.
******************************
اى على هر ديده در روز رستاخيز گريان است مگر سه ديده، ديده‏اى كه در راه خدا بى‏خواب مانده، ديده‏اى كه از حرام خود بر هم نهفته، و ديده‏اى كه از ترس خدا اشك ريخته. اى على خوشا بر آن چهره‏اى كه خدايش بنگرد بر گناهى كه جز خدا مطلع نيست گريانست.
******************************
اى على سه تا هلاك‏ كننده‏ اند و سه تا نجات بخش: اما آن هلاك ‏كننده‏ ها هواى نفس است كه دنبال شود، و بخلى كه پيروى گردد، و خود پسندى مرد است، و اما نجات بخشها دادگرى در خشنودى و خشم است، و ميانه‏ روى در توانگرى و نيازمندى، و ترس در نهان و عيان كه گويا او را مينگرى و اگر تو او را ننگرى او تو را بنگرد.
******************************
اى على در سه چيز دروغ نيكو است: فريب كارى در جنگ، و نويد بهمسرت، و اصلاح ميان مردم.
******************************
اى على در سه چيز راستى زشت است سخن چينى، و خبر دادن بمردى از زنش، و مردى را در دعوى نيكوكارى تكذيب كردن.
******************************
اى على سه چيز از ابواب نيكى باشند: سخاوتمندى دل، شيرين سخنى، شكيبائى بر آزار.
تحف العقول