عطاء گوید از عایشه پرسیدم راجع بعلی بن ابی طالب ، گفت :
آن حضرت خیر البشر است و شك نكند در آن جز كافر.
از حذیفه سؤ ال شد راجع به علی (ع) گفت :
آن حضرت خیر البشر است و شك ندارد در آن جز منافق .
حذیقة بن یمان از پیغمبر روایت كرده كه فرمود:
علی بن ابی طالب خیر البشر و هر كه ابا كند كافر است .
6- ابو زبیر مكی گوید:
من جابر را دیدم كه عصاكشان در كوچه و محافل انصار میگردید و می گفت علی خیر البشر است هر كه ابا كند كافر است ای گروه انصار فرزندان خود را به دوستی علی بن ابی طالب پرورش دهید و هر كه ابا كرد از مادرش ‍ وارسید.