ابن عباس گوید:
پرسیدم از پیغمبر كلماتی را كه آدم دریافت از پروردگار خود و توبه او را پذیرفت فرمود بحق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین جز آنكه توبه ام بپذیری و توبه اش را پذیرفت .