امام پنجم فرمود:
خدا به رسولش وحی كرد كه من از جعفر بن ابی طالب چهار موضوع را تقدیر میكنم پیغمبر (ص) او را خواست و به او خبر داد عرضكرد اگر خدا به تو خبر نداده بود من هم اظهار نمیكردم
من هرگز می ننوشیدم زیرا می دانستم كه اگر بنوشم عقلم میرود
هرگز دروغ نگفتم زیرا دروغ نقص مردانگی است
زنا نكردم زیرا ترسیدم كه با من همان عمل بشود
هرگز بتی نپرستیدم زیرا دانستم كه زیان و سودی ندارد
گفت پیغمبر دست بر شانه اش زد و فرمود بر خدا حق است كه به تو دو پر دهد تا در بهشت پرواز كنی .