سـیـد فـضل اللّه راوندی در (نَوادر) روایت كرده از امیرالمؤ منین علیه السّلام كه شخص ‍ نـابـیـنـائی اذن خـواسـت از حـضـرت فـاطـمـه عـلیـهـاالسـّلام كـه داخـل خـانه شود، فاطمه علیهاالسّلام خود را از اومستور كرد، پیغمبر خدا صلی اللّه علیه وآله وسـلّم بـه فـاطـمـه عـلیـهـاالسـّلام فـرمـود: بـه چـه سـبـب خـود را مـسـتـور كـردی وحال آنكه این مرد نابینا ترا نمی بیند؟ عرض كرد: اگر اومرا نمی بیند من اورا می بینم ، اگـر در پـرده نـباشم استشمام رایحه می نماید. پس حضرت فرمود: شهادت می دهم كه توپاره تن من می باشی .
ونـیـز روایت كرده كه روزی حضرت رسول صلی اللّه علیه وآله وسلم از اصحاب خود از حقیقت زن سؤ ال فرمود، اصحاب گفتند كه زن عورت است ؛ فرمود در چه حالی زن به خدا نـزدیـكـتـر اسـت ؟ اصـحـاب جـواب نـتوانستند، چون فاطمه علیهاالسّلام این مطلب را شنید عـرض كرد كه نزدیكترین حالات زن به خدا آن است كه ملازم خانه خود باشد وبیرون از خانه نشود. حضرت فرمود: فاطمه پاره تن من است
منتهی الامال