منتصر گفت : عفو را لذتی بيش از انتقامست . چه ، عفو، لذت سپاس را در پی دارد و انتقام ، پشيمانی را.