نافع بن ازرق به امام باقر علیه‏ السلام عرض كرد: به من بفرمائید: خدا از چه زمانی بوده؟ فرمود: مگر چه زمانی نبوده تا به تو گویم از چه زمانی بوده، منزه باد آن كه همیشه بوده و همیشه باشد، یكتا و بی‏ نیاز است، همسر و فرزند نگیرد.
اصول کافی جلد 1 باب بودن ومکان روایت 1
مردی از پشت نهر بلخ آمد و خدمت حضرت رضا(ع) رسید و عرضكرد: من از شما مسأله‏ ای می‏پرسم، اگر چنان چه می‏دانم جواب گوئی به امامت معتقد شوم. امام فرمود: هر چه خواهی بپرس، عرض كرد: به من بگو پروردگارت از كی بوده (و كجا بوده) و چگونه بوده و تكیه‏ اش بر چیست؟ امام فرمود خدای تبارك و تعالی مكان را مكان كرد بی‏ آن كه خود مكانی داشته باشد و چگونگی را چگونگی ساخت بی‏ آن كه خود چگونگی داشته باشد و بر قدرت خود تكیه دارد، آن مرد برخاست و سر آن حضرت را بوسید و گفت گواهی دهم كه شایان پرستش جز خدا نیست و محمد فرستاده اوست و علی وصی پیغمبر و سرپرست دعوت او پس از وی میباشد و شمائید پیشوایان راستگو و توئی جانشین بعد از آن ها
اصول کافی جلد 1 باب بودن ومکان روایت 2