امام صادق علیه ‏السلام فرمود: كسی كه خدا را از روی خیال خود پرستد كافر است، كسی كه تنها نام خدا را بدون صاحب نام پرستد كافر است كسی كه نام و صاحب نام را با هم پرستد مشرك است، كسی كه صاحب نام پرستد و با صفاتی كه خود را به آن ستوده نام ها را هم بر آن تطبیق كند و دل بدان محكم كند و در نهان و آشكارش به زبان آورد اینها اصحاب حقیقی امیرالمؤمنین علیه‏السلام می‏باشند.
و در حدیث دیگر است: ایشان مؤمنین حقیقی می‏باشند.

اصول کافی جلد 1 باب معبود پرستش شده روایت 1
*******************
هشام بن حكم گوید از حضرت صادق راجع به اسماء خدا و اشتیاق آنها پرسیدم كه الله از چه مشتق است؟ فرمود: از (((الاه))) واله مألوهی (آنكه پرستشش كنند) لازم دارد و نام غیر صاحب نام است، كسی كه نام را بدون صاحب نام پرستد كافر است و چیزی نپرسیده، و هر كه نام و صاحب نام را پرستد كافر است و دو چیز پرستیده و هر كه صاحب نام را پرستد نه نام را این یگانه پرستی است، ای هشام فهمیدی عرضكردم: بیشتر بفرمائید. فرمود: خدا را نود و نه نام است؟ اگر هر نامی همان صاحب نام باشد باید هر كدام از آنها معبودی باشد، ولی خدا خود معنائی است كه این نامها بر او دلالت كنند و همه غیر خود او باشند، ای هشام كلمه خبز (نان) نامی است برای خوردنی و كلمه ماء (آب) نامی است برای آشامیدنی و كلمه ثوب (لباس) نامی است برای پوشیدنی و كلمه نار (آتش) نامی است برای سوزنده، ای هشام طوری فهمیدی كه بتوانی دفاع كنی و در مبارزه با دشمنان ما و كسانیكه همراه خدا چیزی دیگری پرستند پیروز شوی، عرض كردم آری، فرمود: ای هشام خدایت بدان سود دهد و استوارت دارد. هشام گوید: از زمانیكه از آن مجلس برخاستم تا امروز كسی در مباحثه توحید بر من غلبه نكرده است.

اصول کافی جلد 1 باب معبود پرستش شده روایت 2
*******************
ابن ابی نجران گوید: به امام باقر علیه‏ السلام نوشتم، یا گوید: زبانی عرضكردم: خدا مرا قربانت كند، ما می‏توانیم بخشنده مهربان یگانه یكتای بی‏ نیاز را پرسش كنیم؟ فرمود: هر كه تنها نام را بدون آنكه بدان نامیده شده پرستد مشرك و كافر و منكر است و چیزی نپرستیده، بلكه خدای یگانه یكتای بی‏ نیازی را كه به این نام ها نامیده شده پرستش كن نه خود نام ها را زیر نام ها صفاتی هستند كه خدا خود را به آنها ستوده.

اصول کافی جلد 1 باب معبود پرستش شده