فتح بن یزید گوید: از حضرت ابوالحسن علیه‏ السلام راجع به كمترین حد خداشناسی پرسیدم: فرمود: اقرار داشتن به اینكه جز او خدائی نیست و مانندی (در صفات) و نظیری (در الوهیت) ندارد و او قدیم است و پا برجا، موجود است و گم نشدنی و اینكه چیزی مانندش نیست.
اصول کافی باب کمترین درجه خدا شناسی روایت ۱
طاهربن حاتم در زمانی كه عقیده درست داشت (و غالی نشده بود) به امام نوشت: در خداشناسی مقداری كه به كمتر از آن اكتفا نشود چیست؟ حضرت به او نوشت، این كه خدا همیشه دانا و شنوا و بیناست، آنچه خواهد انجام دهد. و حضرت ابوجعفر(ع) را پرسیدند از مقداریكه در خداشناسی به كمتر از آن اكتفا نشود، فرمود: اینكه چیزی مانند و شبیه او نیست، همیشه دانا و شنوا و بیناست.
اصول کافی باب کمترین درجه خدا شناسی روایت ۲
امام صادق علیه‏السلام فرمود: همه امر خدا شگفت‏ آور است جز اینكه به مقداریكه از خود به شما معرفی كرده مسؤلتان دانسته است (كه او را به همان مقدار بشناسید و فرمان برید).
اصول کافی باب کمترین درجه خدا شناسی روایت ۳