از امیرالمؤمنین علیه‏السلام سؤال شد كه پروردگارت را به چه شناختی؟ فرمود: به آنچه خودش خود را برایم معرفی كرده. عرض شد: چگونه خودش را به تو معرفی كرده؟ فرمود: هیچ صورتی شبیه او نیست و به حواس درك نشود و به مردم سنجیده نشود، در عین دوری نزدیك است و در عین نزدیكی دور (با آنكه از رگ گردن به بندگانش نزدیك‏تر است، بندگان در نهایت پستی و او در نهایت علو است) برتر از از همه چیز است و گفته نشود چیزی برتر از اوست، جلو همه چیز است و نتوان گفت جلو دارد (پس او بودنش به معنی تقدم رتبه و علت بودن اوست نه جلو بودن مكانی) در اشیاء داخل است نه مانند داخل بودن چیزی در چیزی (بلكه به معنی احاطه علم و تدبیر و فیضش با جزاء ممكنات) از همه چیز خارجست نه مانند چیزی كه از چیزی خارج باشد (بلكه بمعنی شباهت نداشتن بهیچ چیز) منزه است آنكه چنین است و جز او چنین نیست، و او سر آغاز همه چیز است.
اصول کافی جلد ۱ باب ان که خدارا جز به خودش نتوان شناخت روایت ۲
************************