امام صادق (ع)از گفته پدرانش فرمود:
كه مردی از زنان خود شكایت كرد و امیر مؤمنان این سخن را ایراد نمود، ایا مردم به هیچ وجه مطیع زنان نباشید و آنها را امین بر مال ندانید و نگذارید سرپرست عیال باشند زیرا آنها به دلخواه خودشان واگذاری به مهلكه گرایند و از دستور مالك تجاوز كنند زیرا ما دریافتیم كه هنگام نیاز پرهیز ندارند و گاه شهوت شكیبا نیستند بزك را تا گاه پیری ترك نكنند و عجوزه هم كه شوند از خود بینی دست باز نكشند شكر نعمت فراوان را برای جلوگیری اندكی فراموش كنند خوبی را از یاد برند و بدی را بخاطر سپارند چون پروانه به به بهتان شتابند و به طغیان گرایند و دنبال شیطان برآیند به هر حال با آنها مدارا كنید و به زبان خوش با آنها گفتگو كنید شاید خوش كردار شوند.