امام صادق (ع) فرمود:
هر كه جنازه مؤمني را تشييع كند تا بخاك سپرده شود خداي عز و جل هفتاد هزار فرشته موكل كند او را تشييع كنند و برايش آمرزش خواهند چون از گورش در آيد.
امام صادق (ع) از پدرش فرمود:
نماز گذار بر هر كه بميرد از اهل قبله و حسابش با خداي عز و جل است .
– امام باقر (ع) فرمود:
هر كه جنازه مرد مسلماني را تشييع كند روز قيامت چهار شفاعت باو داده شود و چيزي نگويد جز آنكه فرشته اي گويد از آن تو باد مانند آن .