از ضرب المثل هایی كه بر سر زبانهاست : غریب آنست كه دوستی ندارد.
چون قضا فرود آید، چشم كور شود.
انسان ، به دل و زبان انسانست .
آزاده اگر زیان بیند، نیز آزاده است . بنده ، بنده است . اگر بخت نیز او را یاری دهد.
اقرار، گناه را از میان می برد.
پاره ای سخنان برنده تر از شمشیر: خشم ، زیركی را نابود می كند. زن ، گل است ، نه وكیل دخل و خرج . چون دوستی به میان آید، چاپلوسی ناپسند افتد. هر افتاده ای بر گرفته می شود.
کشکول شیخ بهایی