در تدبیر كار خویش ، نه شتابزدگی كن ! و نه كندكاری همراه با غفلت ! تجانس را مراعات كن و دو تن را كه همسنگ یكدیگرند به كار بگمار! تا نیرو فزونی گیرد. و آن كه از سنخیت ، بی بهره است از كار بینداز! تا حقیقت او بر تو آشكار شود. از خلف وعده بپرهیز! كه ننگ است . چشم پوشی كن ! كه زینت تست ! بنده حق باش ! كه بنده حق آزاد است . خود را به خویشانت بنما! كه تو از آنانی و به یارانت بنما كه قدرت تو از آن هاست و به رعیت بنما كه برای آنانی
کشکول سیخ بهایی