در كتاب ((عزلت )) از احیاء(العلوم ) آمده است كه : پیامبر (ص ) كالایی خرید و خویش ، آن را می برد. دوستی او را گفت : ای پیامبر! به من ده ! تا ببرم . و او فرمود: صاحب كالا، به بردن آن سزاوارترست .
************
علی (ع ) خرما و نمك را در جامه خویش می ریخت و به خانه می برد، و می گفت : از كمال كامل ، كاسته نمی شود، كه نیازمندی های زن و فرزند خویش را به خانه برد.
***************
حسن بن علی (ع ) را بر بینوایان گذر افتاد كه پاره های نان پیش رو داشتند و می خوردند و او را به طعام خویش خواندند. امام به راه نشست و با آنان خورد. آنگاه ، سوار شد و می گفت : ((ان الله لا یحب المتكبرین ))
کشکول شیخ بهایی