زهى خجسته زمانى که يار باز آيد
به کام غمزدگان غمگسار باز آيد

به پيش خيل خيالش کشيدم ابلق چشم
بدان اميد که آن شهسوار باز آيد

اگر نه در خم چوگان او رود سر من
ز سر نگويم و سر خود چه کار باز آيد

مقيم بر سر راهش نشسته ام چون گرد
بدان هوس که بدين رهگذار باز آيد

دلى که با سر زلفين او قرارى داد
گمان مبر که بدان دل قرار باز آيد

چه جورها که کشيدند بلبلان از دي
به بوى آنکه دگر نوبهار باز آيد

ز نقش بند قضا هست اميد آن حافظ
که همچو سرو به دستم نگار باز آيد