اگر ارزش نفس خویش ندانستی و حق آن را خوار شمردی ، مردم ، آن را خوارتر دارند اینك ! نفس خویش گرامی دار! و اگر جایگاه آن تنگ است ، جایگاهی دیگر بجوی !
از خانه ای كه جایگاه خواری ست ، پرهیز كن ! زیرا اگر نیكوكاران در آن جای گزیند، بدكار به شما آید.
***********************
ماءمون گفته است : اگر دنیا خویش را توصیف می كرد، چنان كه ابو نواس ‍ توصیف كرده است ، وصف نمی كرد. كه گفت : اگر دانایی ، دنیا را بیازماید، بر او آشكار گردد، كه دشمنی در جامه دوست است
کشکول شیخ بهایی