كسی به نزد یكی از عابدان رفت و او را گفت : در تنهایی ، دلتنگ نمی شوی ؟ و عابد گفت : اكنون كه تو آمدی ، تنها شدم
بزرگی گفته است : ناداری یی كه تو را از ستمكاری باز دارد، بهتر از بی نیازی یی است كه به گناهت وادارد.