حكيمی را گفتند: چيزی برتر از طلا ديدی ؟ گفت : بلى ! قناعت و ناظر به اين معنی است سخن حكيمی ديگر كه گفت : بى نيازی از چيزی ، بهتر از بى نيازی با آن چيزاست .
کشکول شیخ بهایی