معصوم علیه السّلام روایت شده كه چون سر مطهّر حضرت امام حسین علیه السّلام را به مجلس یزید در آوردند مجلس شراب آراست و با ندیمان خود شراب زهرمار می كرد و با ایشان شطرنج بازی می كرد و شراب به یاران خود می داد و می گفت : بیاشامید كه این شراب مباركی است كه سر دشمن ما نزد ما گذاشته است و دلشاد و خرّم گردیده ام و ناسزا به حضرت امام حسین و پدر و جدّ بزرگوار او علیهماالسّلام می گفت .
و هر مرتبه كه در قمار بر حریف خود غالب می شد سه پیاله شراب زهرمار می كرد و تَهِ جرعه شومش را پهلوی طشتی كه سر مقدّس آن سرور در آن گذاشته بودند می ریخت .
پس هر كه از شیعیان ما است باید كه از شراب خوردن و بازی كردن شطرنج اجتناب نماید و هر كه در وقت نظر كردن به شراب یا شطرنج صلوات بفرستد بر حضرت امام حسین علیه السّلام و لعنت كند یزید و آل زیاد را، حقتعالی گناهان او را بیامرزد هر چند به عدد ستارگان باشد.)
در (كامل بهائی ) از (حاویه ) نقل كرده كه یزید خمر خورد و بر سر حضرت امام حسین علیه السّلام ریخت ، زن یزید آب و گلاب برگرفت و سر منوّر امام علیه السّلام را پاك بشست ، آن شب فاطمه علیهاالسّلام را در خواب دید كه از او عذر می خواست .
منتهی الامال