عمربن خطاب به نزد پیامبر (ص ) آمد، و او را بر حصیری خوابیده دید. و نقش حصیر بر بدنش مانده . عمر در آن باره با پیامبر گفت . و او (ص ) گفت : آهسته تر! این ، پادشاهی نیست ! پیامبری ست .
کشکول شیخ بهایی