در فقه آمده است كه : درآن چه بدن را سودمندست ، اسراف نیست . اسراف ، آنست كه مال را تلف كند و بدن را زیان دارد.
************
حكیمی گفته است : زیاده روی در خوبی ، اسراف نیست . همچنان كه در اسراف ، خوبی نیست .
کشکول شیخ بهایی