حكیمی گفت : ادب ، یكی از دو منصب است و گفت : برتری ، به خرد و ادب است نه به اصل و نسب . زیرا، بی ادب ، نسب خویش تباه ساخته و بی خرد، اصل خویش گم كرده است . و گفت : ادب ، زشتی نسب را بپوشاند و وسیله رسیدن به هر برتری و شفیع آدمی به هر مذهب است .
*********************
بادیه نشینی ، پسر را گفت : ای پسر كم ! ادب ، ستونی ست كه خردها را تاءیید كند و زیوری ست كه نسب های غیر اصیل را زینت دهد و دانا از آن بی نیاز نیست . هر چند طبعی درست داشته باشد. زیرا، به ادب نیازمندست . تا شكوفا شود، همچنان كه زمین از آب بی نیازنیست ، تا بارور شود.
کشکول شیخ بهایی