عبد الرزاق گوید:
كنیزكی از امام چهارم آب به دست او می ریخت كه برای نماز وضوء سازد ابریق از دست آن كنیزك به روی آن حضرت افتاد و آن را مجروح كرد امام سر بلند كرد به جانب او، كنیزك گفت خدا میفرماید (آل عمران 134) آنها كه خشم خود از مردم فرو خورند، فرمود خشم خود را فرو خوردم كنیزك گفت و آنها كه از مردم درگذرند فرمود خدا از تو بگذرد عرضكرد خدا محسنان را دوست دارد فرمود برو كه تو آزادی .
______________________
آیه 134 سوره مبارکه آل عمران
الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
همانان كه در فراخی و تنگی انفاق می كنند و خشم خود را فرو می‏برند و از مردم در می ‏گذرند و خداوند نكوكاران را دوست دارد
ابریق =اب ریز – افتابه – آوند چرمین لوله دار که بدان وضو سازند