مردی به حسین بن علی (ع) نوشت :
مرا از خیر دنیا و آخرت آگاه كن ، به او نوشت
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
اما بعد هر كه رضای خدا جوید در برابر خشم مردم خدا امورش را كفایت كند و هر كه رضای مردم جوید در برابر خشم خدا، خدا او را به مردم واگذارد و السلام .