حضرت صادق عليه السلام فرمود: هيچگاه پيغمبر با مردم از عمق عقل خويش سخن نگفت بلكه می فرمود: ما گروه پيغمبران مأموريم كه با مردم به اندازه عقل خودشان سخن گوئيم.
اصول کافی جلد 1کتاب عقل وجهل 15
********************************
اميرالمومنين عليه السلام فرمود: دلهاى نادانان را طمع‏ها از جا بر می كنند و آرزوهاى بی جا در گروشان می گذارند و نيرنگها به دامشان می اندازند.
اصول کافی جلد 1کتاب عقل وجهل 16
********************************
حضرت صادق عليه السلام فرمود با عقل ترين مردم خوش خلق‏ ترين آنها است.
اصول کافی جلد 1کتاب عقل وجهل 17
********************************
اسحاق بن عمار گويد: به حضرت صادق عرض كردم: قربانت گردم من همسايه‏اى دارم كه نماز خواندن و صدقه دادن و حج رفتنش بسيار است و عيب ظاهرى ندارد فرمود عقلش چطور است گفتم: عقل درستى ندارد فرمود: پس با آن اعمال درجه‏اش بالا نمی ‏رود.
اصول کافی جلد 1کتاب عقل وجهل 19
********************************