امام باقر (ع) فرمود:
فرشته ای به مردی گذشت كه بر در خانه ایستاده بود به او گفت ای بنده خدا برای چه بر در این خانه ایستادی ؟ گفت برادری در آن دارم كه میخواهم به او سلام دهم ، گفت با او خویشی نزدیك داری یا با او نیازی داری ؟ گفت نه خویشی دارم و نه نیازی به او دارم برادر دینی منست و به احترام او میخواهم از او احوال پرسی كنم و به او سلام دهم برای خدا پروردگار عالمیان ، آن فرشته گفت من از طرف خدا به تو فرستاده شدم و او به تو سلام فرستاده و میفرماید همانا مرا خواستی و از من پژوهش كردی من بهشت را به تو واجب كردم و از خشمم معاف ساختم و از دوزخ امانت دادم .