ارسطو گفت : بی نیاز، در غربت در وطن خویش است و نیازمند در وطن خوییش غریب است .
*************************
ابوالشمقمق ، شاعری ظریف و مشهور بود كه به سبب ، ژندگی جامه اش از بیرون آمدن از خانه و ظاهر شدن میان مردم شرم داشت . و یكی از دوستانش به قصد تسلی دادن او از بدی حالش گفت : ای ابا الشمقمق ! ترا بشارت باد! كه روایت شده است كه برهنگان دنیا در آن دنیا پوشیده اند. و او گفت : اگر راست باشد، بخدا! كه من در روز رستاخیز بزاز خواهم بود.
****************************
حكیمی گفت : مالی كه پس از مرگ به دشمن بگذارم ، بهتر از آنست كه در زندگی به دوستی نیازمند شوم . اگر دشمن تو را بیند و خواهد، بهتر از آنست كه نیازمند شوی و حاجت به دوست بری
***********************************.
چون دشمن به تو نیازمند شود، دوستدار بقای تست و اگر دوست از تو بی نیاز شود، دیدارت بر او خوار آید.
***********************************
جز پنج چیز، همه دنیا زاید است . نانی كه ترا سیر كند، آبی كه تشنگی ات فرونشاند.، جامه ای كه تو را بپوشاند.، خانه ای كه در آن بنشینی .، دانشی كه به كار بری ..
کشکول شیخ بهایی