فضیل عیاض گفت : نمی بینی كه خداوند چگونه دنیا را از دوستان خویش ‍ دور می كند؟ و تلخی گرسنگی و عریانی و نیازمندی را به آنان می چشاند؟ همچنان كه مادری مهربان ، گاه ، در قنداق فرزند خویش ‍ ((گیاه صبر)) می پاشد و گاه ((حضض مكی )) و قصد بهبود او را دارد.
*************************
حكیمی را پرسیدند: زهد چیست ؟ گفت آنست كه در جستجوی نبوده نباشی ، تا بوده را از دست بدهی .
کشکول شیخ بهایی