آن كه خویش را گرامی دارد، دنیا در چشم او خوار است
*****************
به روزگار كودكی اسكندر، ارسطو او را گفت : چون به فرمانروایی رسی ، مرا در كجا جای خواهی داد؟ و او گفت : آنجا كه فرمانبریت قرار دهد.
**********************
خدایش پاداشن نیك دهاد!
از دوستت پاكی ها را بپذیر! و كدورت ها را رهاكن ! روزگار عمر، كوتاه تر از آنست كه دوست را سرزنش كنی
*********************.

امیرالمومنین (ع ) فرمود: نسبت همه شهرها بر تو یكسانست . بهترین شهرها آنست كه خواسته های تو را بر آورد.
سخن نیكو صدقه است
. صدقه ، خویشان را هم صدقه و هم صله است .
****************************
در حدیث آمده است : هرگاه ((هدیه )) از دری وارد شود، ((امانت )) از در بیرون رود. و نیز: خردمند، آنست كه امروز از بهر فردا بكوشد، پیش از آن كه كار از دست برود.
کشکول شیخ بهایی