از دیوان منسوب به امیرالمونین (ع ):
داروی تو، در وجود توست و نمی دانی ، و درد تو نیز از تست و آن را نمی شناسی . خویش را جرمی كوچك می شماری ، اما جهانی بزرگ در تو پیچیده است . تو آن كتاب مبینی هستی كه حرف های آن ، پنهانی ها را آشكار می كند.
کشکول شیخ بهایی