از سخنان ابن معتز: وعده دنیا به خلاف می انجامد و هستی اش به نیستی می كشد. چه بسیار خوابیده در سایه خویش را بیدار كرده است و به آنان كه به امید داشته اند، خیانت ورزیده است . تا علمش منقطع شده است و به كار خویش پرداخته . نیش پشه مرگ ، رگ زندگی او را بریده است و نیروی حركت را از وی گرفته . و رنج ها، چهره او را زرد كرده و تازگی جمالش را از میان برده اند. و همچون خطی از خاكستر در زیر سنگ ها و خاك ها در آمده . دوستان او را به خاك سپردند و در خانه ای نهادند كه با كلنگ ساخته و با سنگ های تیره پوشیده شده . او همانست كه همواره درمانده آرزوی خویش بود، تا در كام مرگ مستقر شد و روزگاران ، یاد او را محو كرد. و چشم ها به نیستی اش خو گرفتند.
کشکول شیخ بهایی