بر بازوبند قابوس و شمگیر به خط او نوشته بود: اگر بی وفایی ، سرشت آدمیان است ، پس ، به هر كس اعتماد داشتن عجز است و اگر مرگ به ناچار خواهد آمد، تكیه كردن به دنیا نادانی است و اگر تقدیر حتمی ست ، پس ، دوراندیشی بیهوده است .
***************
حكیمی گفته است : اگر جویای عزتی ، آن را در اطاعت بجوی ! و اگر بی نیازی خواهی ، از قناعت بخواه ! آن كه خدای را اطاعت كند، پیروزیش ‍ افزون شود و آن كه قناعت پیشه كند، فقر از او دور شود.
*************
حكیمی گفت : دنیا سرای رنج هاست : آن كه در طلب دنیا شتاب ورزد، خویشتن به رنج افكنده است و آن كه درنگ كند، یاران خویش را.
******************
حكیمی گفت : آن كه ترا برای كاری دوست دارد، با انجام آن ، رهایت كند.
**************
نیز از سخنان حكیمانست : مجلس خاصان انس دارد، نه محفل پر جمعیت .
*****************
و نیز از سخنان بزرگانست : از دوستان انصاف طلبیدن ، انصاف نیست .
******************
شاعری گفته است : ای دوستدار دنیا! دنیا از روبرو ترا فریفته است ، و چون رو بگرداند، ترا پشیمان سازد.
کشکول شیخ بهایی